Platforma naboru do żłobków samorządowych Miasta Kielce

Zasady rekrutacji do Żłobków Samorządowych Miasta Kielce na rok 2024/25


Rekrutacja do Żłobków Samorządowych Miasta Kielce odbywa się za pomocą systemu elektronicznego dostępnego na stronie https://naboredu.kielce.eu/

1. Informację o żłobkach samorządowych można uzyskać na stronie internetowej https://bipum.kielce.eu/jednostki-organizacyjne/opieka-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3/.

2. System rekrutacji oparty jest o kryteria naboru określone w Ustawie z dn. 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz w statutach i regulaminach organizacyjnych żłobków.

3. W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor Żłobka powołuje komisję rekrutacyjną.

4. Dziecko przyjmowane jest do żłobka maksymalnie na okres 3-letniej opieki.

5. Zapisy prowadzone są na pozostałe wolne miejsca opieki.

6. W trakcie rekrutacji Rodzic/Opiekun prawny może wybrać tylko jeden żłobek.

7. Nabór odbywa się raz w roku w terminach określonych w harmonogramie.

8. Do żłobków przyjmowane są dzieci, które na dzień 1 września danego roku ukończą 20 tydzień życia. Do Filii Żłobka Samorządowego Nr 13 przyjmowane są dzieci, które na dzień 1 września danego roku ukończą 20 miesiąc życia.

9. Rodzic/Opiekun prawny, chcący zapisać dziecko do żłobka, loguje się w systemie elektronicznym:

 • wypełnia wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka,
 • wskazuje wybrany żłobek,
 • drukuje wypełniony wniosek, który wraz z dokumentami w wersji papierowej potwierdzającymi spełnianie kryteriów, składa do wybranej placówki w terminie określonym w harmonogramie naboru.
  Wniosek wypełniony tylko drogą elektroniczną, a niezłożony do żłobka w wyznaczonym terminie, nie bierze udziału w procesie rekrutacji.
 • podczas wypełniania wniosku drogą elektroniczną, system pozwoli na założenie konta Rodzicowi/Opiekunowi prawnemu w celu sprawdzania aktualnego stanu wniosku.

10. W momencie pojawienia się wolnego miejsca w danej grupie wiekowej w trakcie trwania roku, przyjmuje się dziecko z listy wniosków rezerwowych.

Harmonogram rekrutacji przewiduje następujące etapy:

Od 4 marca do 8 marca 2024 godz. 13.00 –  Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do żłobka potwierdzają chęć kontynuacji opieki żłobkowej w następnym roku poprzez złożenie pisemnego potwierdzenia woli kontynuacji pobytu w żłobku.

Od 18 marca do 22 marca 2024 godz. 11.00 – Rodzice/Opiekunowie prawni po raz pierwszy zapisujący dziecko do żłobka oraz Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci znajdujących się na listach rezerwowych chcący ponownie zapisać dziecko do żłobka samorządowego, wprowadzają dane dziecka do systemu elektronicznego naboru dostępnego na stronie https://naboredu.kielce.eu następnie po wydrukowaniu i potwierdzeniu wniosku dostarczają go do wybranej placówki do dnia 22 marca 2024r. do godz. 14.00.

5 kwietnia 2024 godz. 14:30 – ogłoszenie wyników rekrutacji, poprzez wywieszenie w placówkach list dzieci przyjętych i oczekujących na liście rezerwowej oraz możliwość sprawdzenia w systemie statusu wniosku po zalogowaniu się na swoje konto.

Od 8 kwietnia do 10 kwietnia 2024 – Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci przyjętych mają obowiązek potwierdzenia woli korzystania z opieki w żłobku poprzez złożenie pisemnego potwierdzenia na druku pobranym z systemu lub bezpośrednio w żłobku.
Brak potwierdzenia w powyższym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy przyjętych.

11. Przyjęcie dziecka do żłobka uzależnione jest od:

 • ilości uzyskanych punktów w procesie rekrutacji,
 • ilości wolnych miejsc w konkretnym żłobku oraz w danej grupie wiekowej,
 • kolejności zgłoszenia dziecka w systemie.

  Kryteria punktowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
 • Dziecko z rodziny wielodzietnej – 20 pkt.
 • Dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz wymagające szczególnej opieki /to w szczególności dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie o ciężkimi nieodwracalnym upośledzeniu lub nieuleczalnej chorobie, które powstały w wieku prenatalnym lub w czasie porodu lub zostały zakwalifikowane przez podmiot prowadzący instytucję na podstawie zaświadczenia od lekarza specjalisty zawierającego wskazanie do objęcia szczególną opieką na podstawie zaświadczenia od lekarza specjalisty zawierającego wskazanie do objęcia szczególną opieką/ – 20 pkt.
 • Dziecko obojga rodziców/opiekunów prawnych lub samotnie wychowujących pracujących lub studiujących/uczących się w systemie dziennym – 20 pkt.
 • Dziecko z rodziny zastępczej – 20 pkt.
 • Dziecko samotnie wychowywane przez matkę/ojca/opiekuna prawnego – 10 pkt.
 • Dziecko oczekujące na liście rezerwowej z ubiegłego roku zalogowane ponownie do systemu 5 pkt.
 • Dziecko jednego lub obojga rodziców niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym – 5 pkt.
 • Dziecko z rodziny, w której wychowywane są dzieci niepełnosprawne – 5 pkt.
 • Dziecko poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub dziecko u którego lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego 5 pkt.
 • Dziecko posiadające rodzeństwo uczęszczające do danego żłobka w roku 2024/25 – 3 pkt.

12. Dopuszcza się przyjęcie dziecka poza wszelką kolejnością w przypadku sytuacji losowej (m. in. na wniosek Sądu Rodzinnego czy MOPR-u).

13. Dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz wymagające szczególnej opieki, przyjmowane jest do żłobka w zależności od możliwości zapewnienia opieki jakiej wymaga w swojej niesprawności.

14. Dzieci spoza terenu Kielc mogą być przyjmowane na wolne miejsca tylko w przypadku zaspokojenia potrzeb mieszkańców Miasta Kielce.

15. Rodzice /Opiekunowie prawni są zobowiązani udokumentować stan faktyczny podany we wniosku.  

 • Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone niżej dokumenty.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, dane kryterium nie zostanie uwzględnione.
 • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci.
 • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

  Dokumenty, które rodzice/opiekunowie prawni dołączają do wniosku:
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do żłobka,
 • oświadczenie o posiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności dziecka lub zaświadczenie lekarskie ze wskazaniem do objęcia dziecka szczególną opieką (do wglądu) lub oświadczenie o posiadaniu niepełnosprawności przez rodzica lub rodzeństwo,
 • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023r. poz. 1426,1429 t.j.),
 • oświadczenie o poddaniu dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub ich długotrwałym odroczeniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2023r. poz. 2077),
 • oświadczenie o równoczesnym pobycie w żłobku drugiego dziecka z rodziny

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. (Dz. U. z 2023r. poz. 810, 1565 t.j.).
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej/Dyrektor może zażądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez niego.